Os vídeos son unha das ferramentas máis empregadas para a promoción dun destino turístico. Existen multitude de formatos e tantas posibilidades como a creatividade e o orzamento dispoñible o permitan.

Read More