O uso das Tecnoloxías da Información e as Telecomunicacións (TIC) por parte do sector turístico español experimentou nos últimos anos un crecemeento considerable. Pero non so o uso das TIC aumentou senon que tamén o fixo o comercio electrónico e, o que é máis importante, a inversión que as empresas do sector realizan neste campo. Unha das consecuencias máis relevantes destos datos foi a desintermediación e o crecemento das vendas directas dos servizos. Pero, ¿ata qué punto se están adaptando as empresas do sector as novas tecnoloxías?

informe elaborado polo Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (ONTSI) encontramos algúns datos moi interesantes ao respecto. A continuación resumímosvos algunhas das diferencias entre as microempresas (con menos de 10 empregados) e as medianas e grandes empresas (con máis de 10 empregados).
infografia TIC en el sector turístico español